Säännöt

Kuopion Ratsastajat ry 8.1.2016
____________________________________________________________

Yhdistyksen nimi on Kuopion Ratsastajat ry, sen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alue Kuopio ympäristöineen.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, hevosmiestaitoja, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja
-tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja ja kursseja, toimeenpanee keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä järjestää yhteisiä ratsastustilaisuuksia, joissa voidaan harjoittaa ravitsemustoimintaa.Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:een (Finlands Ryttarförbund rf ) sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin. Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen ja liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä yhdistys on.Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan yhdistykseen muodostaa junioriosasto hallituksen määräämällä tavalla.

Hallitus on yhdistyslaissa mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käydön edistäminen
- Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
- Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
- Välivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus
- Kilpailutilan tai -välineen manipulointi
- Tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti
- Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta
-Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella


Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli seuran jäsenmaksua ei ole maksettu kahden kuukauden kuluessa maksun eräpäivästä lukien.Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia ja kunniajäseniä.

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuotuisena jäsenmaksuna vähintään 10-kertaisen vuosimaksun tai kertakaikkisena jäsenmaksunaan vähintään 30-kertaisen vuosimaksun.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua. Yhdistyksen kokouksissa saa juniorijäsen käyttää puhe- mutta ei äänioikeutta, muilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.


Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä,
joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella, sekä kaksi vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Lisäksi yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan juniorijäsenelle myöntää läsnäolo- ja
puheoikeus hallituksen kokouksissa vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsen sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme varsinaista jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla.
Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa
sihteeri.


Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan, sekä muut tarpeelliset virkailijat hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia.Hallituksen tehtävänä on:
1) ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja edistämiseksi, pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin keskusjärjestöihin, joihin yhdistys kuuluu
2) edustaa yhdistystä ulospäin, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana,
3) kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esiin tulevat asiat,
4) toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset,
5) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta,
6) hyväksyä yhdistyksen jäseniksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä,
7) määrätä valiokuntien ja alaistensa toimikuntien jäsenet ja tehtävät, ellei yhdistyksen kokous ole niitä määrännyt,
9) hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut,
10) laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen,
11) hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat


10§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.


11§
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.


12§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallintoa sekä tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus sekä jättää hallitukselle yhdistykselle osoitettu tarkastuskertomus hyvissä ajoin ennen kokousta.


13§
Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:
 kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa ja
 syyskokoukseen marras-joulukuussa
Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii kirjallisesti ilmoitetun asian
käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella Kuopion alueen päivälehdessä tai seuran nettisivuilla.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, hän tekee siitä kirjallisen esityksen hallitukselle, syyskokoukselle tarkoitetussa asiassa lokakuun 15. päivään mennessä,
kevätkokoukselle tarkoitetussa asiassa helmikuun 15. päivään mennessä.


14§
Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat


Kevätkokouksessa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
3) päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista,
4) käsitellään ilmoitusasiat,
5) esitellään vuosikertomus,
6) esitellään tilit ja tilintarkastajien antama lausunto,
7) päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
8) päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen
13§:n ja yhdistyslain 24§:n määräykset.

Syyskokouksessa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
3) käsitellään ilmoitusasiat,
4) päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
5) päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta,
6) käsitellään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,
7) käsitellään talousarvioehdotus,
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
9) valitaan kolme varsinaista jäsentä hallituksen erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä
10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan,
11) päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen
13§:n ja yhdistyslain 24§:n määräykset.

Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä.


15§
Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka on 
asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä arkistossa.


16§
Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimena, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä tai vaalia. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.


17§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja kummassakin vähintään ¾ enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta mainittava.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava jollekin ratsastusurheilun hyväksi toimivalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen lähemmin nimeämällä tavalla.


18§
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.